win2003序列号(WIN2003序列号)

51年前发布

WIN2003,序列号
JCDPY-8M2V9-BR862-KH9XB-HJ3HM 有效 XXXXX-640-5831675-45358
JCBPD-YMX9T-G34HP-PTDWM-CDBQY 有效 XXXXX-640-2826262-45437
JB94R-RDRMF-BR67T-Q8RX6-2MDHM 有效 XXXXX-640-2144082-45511
JCBP6-9D7HT-HGBGB-HMB39-4QGBB 有效 XXXXX-640-2557097-45582
JCGTT-VF8FF-4DQCX-KVBBH-2QKVM 有效 XXXXX-640-2367631-45659
JCDGV-2JM2W-FB7WY-YTWJ6-RR8YB 有效 XXXXX-640-1114356-45731
JB74G-FC8KR-B66C2-V82YF-Q3GBB 有效 XXXXX-640-4061082-45801
JB9R8-TFRJC-7KH2B-X2RFP-CRXVM 有效 XXXXX-640-7965787-45874
JCCR9-KFWPK-2GTR9-GQTXW-XDWYB 有效 XXXXX-640-1638987-45946
JCD2V-D2X43-637B7-GRTY3-3FMQY 有效 XXXXX-640-5413242-45026
JB8QF-K8K9G-YRR29-HHGFR-RKCMB 有效 XXXXX-640-4593923-45101
JCC9Q-K34Q3-6GX8X-QPYQV-CBT7M 有效 XXXXX-640-1761931-45184
JB9M2-HTRYC-49FH2-M7RDK-733HM 有效 XXXXX-640-4789232-45263
JCBVQ-749J8-CJ43K-XBY66-GJWYB 有效 XXXXX-641-0457595-45342
JB86D-M9G38-XXMV3-GY6WF-62QHM 有效 XXXXX-640-5462263-45422
JCD8X-XM9RX-VD3QT-VY8R8-P9MQY 有效 XXXXX-640-1233552-45522
JB86C-88C4Y-VKYHC-QQ77P-C9MQY 有效 XXXXX-640-9792431-45602
JB9F7-V7HQB-D3G62-TY2YC-W98YB 有效 XXXXX-640-3843361-45677
JCDWX-7RGFR-DWR89-3TKJB-B2V3Y 有效 XXXXX-640-1437427-45779
JB749-DFK7Y-6B88J-X332W-VQBQY 有效 XXXXX-641-0421833-45866
JCF76-8FH33-72X4C-3P8FT-HHFDY 有效 XXXXX-641-0409564-45968
JCDYH-HB4W4-7DHFQ-9K9K3-TTT7M 有效 XXXXX-640-7581446-45044
JB768-4XV48-WVGTB-WX6FW-39TBB 有效 XXXXX-640-2750806-45122
JCF67-WVF2V-CW3H7-KJVYW-TKCMB 有效 XXXXX-640-5086664-45200
JCC96-G3MFQ-Q2KTR-QH8JF-2CJYB 有效 XXXXX-641-0303224-45281
JB9XR-VBMP7-QJK8D-RQ7QP-BWKVM 有效 XXXXX-640-6166702-45362
JCCWC-DPMT9-6PG6J-9JTKH-KD73Y 有效 XXXXX-640-9086543-45437
JB8VH-HM6R2-8JJRV-WDB8G-X3KVM 有效 XXXXX-640-9760794-45513
JCGX6-22TTM-4WX4P-G86D7-GJBQY 有效 XXXXX-640-5873462-45599
JCFP8-PWPK7-4DX4R-K6BW2-MDGBB 有效 XXXXX-640-2215065-45681
JCGPR-F82WD-X3HX8-F8MTR-BPJYB 有效 XXXXX-640-0609652-45759
JCC3B-CHW97-QRDW2-KH7W2-4DBQY 有效 XXXXX-640-1833947-45835
JCFVQ-2FR6K-X2MBC-G6DQF-RQRDY 有效 XXXXX-640-5782067-45910
JCHVX-XXXF3-TVYFH-6DGWK-4K4DY 有效 XXXXX-640-7373753-45990
JB78C-KK4PQ-HCRYR-F67HV-9VFDY 有效 XXXXX-640-1986641-45062
JB9DG-4WDXB-T269Q-3KV9C-4767M 有效 XXXXX-640-6832045-45142
JCBYG-4HM7F-4RGPR-4666R-C9TBB 有效 XXXXX-640-7112987-45224
JB9KT-THYVQ-FMVPQ-3RCVK-VPQHM 有效 XXXXX-640-7939176-45300
JCFPY-M3XYD-JTDW3-YKBGK-4VFDY 有效 XXXXX-640-6947673-45377
JCHJB-XBJK4-VT6FB-P86F4-X4TBB 有效 XXXXX-640-8018191-45456
JCBY4-9X8M8-QJ7JC-6WG2K-J4TBB 有效 XXXXX-640-5304207-45533
JCG9Y-BBRM7-2CBPP-VVHBP-BY6BB 有效 XXXXX-640-0766207-45625
JB9P6-JRF2D-FM3YX-XWWMC-78GBB 有效 XXXXX-640-6039406-45702
JB8H6-WTCGX-2W4XP-YDKX9-7GDHM 有效 XXXXX-640-5208204-45781
JB9PF-CCW8R-GQTGY-H2K73-M7JYB 有效 XXXXX-640-3451107-45860
JCGPW-RF8W6-KJFFJ-2X4RC-V2JYB 有效 XXXXX-640-6702166-45939
JCC7K-FRJGR-9DXQ8-C2CJT-RK8YB 有效 XXXXX-640-7086876-45017
JB7R7-R3TMB-KKXJC-WJ8X3-D8GBB 有效 XXXXX-640-2205685-45091
JCBR7-68CC9-26JHT-V99T4-3CJYB 有效 XXXXX-640-2459895-45901
JCHWV-G76BV-Y4GW3-R8Q2P-3DKVM 有效 XXXXX-640-6207686-45988
JCCPQ-XD96H-7T4QM-VRJTB-7YT7M 有效 XXXXX-640-2781532-45079
JCFP8-FMKTV-KQPBC-BDFWP-DD3HM 有效 XXXXX-640-1067374-45171
JCCPF-CBCKF-3YVW6-2M8YH-M7JYB 有效 XXXXX-640-3463543-45253
JCBMH-C9JBX-DYVMC-CQD9B-JJ73Y 有效 XXXXX-641-0208254-45326
JCGXM-3D7C4-GRHVM-8GBMD-G6H3Y 有效 XXXXX-640-2546731-45405
JCHP9-K8KDD-TTYHV-46BBP-RM6BB 有效 XXXXX-640-4682546-45479
JCF2X-W3FV4-6CCGW-FM24V-Y4G7M 有效 XXXXX-640-7077313-45565
JCBQG-P92XY-7DFD7-9MHBW-9T9VM 有效 XXXXX-640-1929095-45641
JCFPT-GDC63-27YH8-G98RV-TKMQY 有效 XXXXX-640-5937031-45714
JCC6B-JG3Y7-VM727-XBGPK-8WRDY 有效 XXXXX-640-8912125-45792
JCFV4-CCWYC-82B39-VW8WD-6YH3Y 有效 XXXXX-640-3469247-45879
JB9J4-X6R9C-VJKHK-PCVVV-XY9VM 有效 XXXXX-641-0438497-45961
JCGG4-RR4FB-JB7D2-RWMTH-7QGBB 有效 XXXXX-640-1772963-45040
JCHQD-V2739-4YR8Y-4CQ24-XX4DY 有效 XXXXX-640-3438442-45113
JCDXF-TYG8M-PRFQC-QBQ6C-CVFDY 有效 XXXXX-640-3089422-45192
JB7WH-269X4-7MJDK-W66FQ-YTPMB 有效 XXXXX-640-8534816-45262
JCF2Y-CDHCP-W6VXD-8MBT9-B98YB 有效 XXXXX-640-6879435-45344
JCJBJ-DBY37-XWM32-P4696-QYH3Y 有效 XXXXX-640-4831327-45423
JCGH7-WJG2D-XWQDH-J2BKM-T4MQY 有效 XXXXX-640-3085615-45510
JCB7Q-48863-7RXPP-BTF4F-HGYQY 有效 XXXXX-640-6068044-45589
JB8CJ-RCKJM-WXFMV-DW8BT-4KCMB 有效 XXXXX-640-7596852-45666
JCDBC-G2MCM-P73RD-69RBV-7873Y 有效 XXXXX-640-7890396-45773
JCFK6-XFW88-V8DBF-PD2RF-G72MB 有效 XXXXX-640-9440227-45869
JB867-884MK-XF4GY-CPRD3-KM9VM 有效 XXXXX-641-0294463-45941
JCGMH-HTH86-X7V2W-JW9VV-9Q3HM 有效 XXXXX-640-5805737-45031
JCCY3-XC6CJ-KGRH7-7J3H2-8QGBB 有效 XXXXX-640-0191613-45107
JCFV2-Q49M7-38YVM-RQVH4-WC2MB 有效 XXXXX-640-6519034-45188
JCGCH-BMQW3-77K8T-HTTJB-33BQY 有效 XXXXX-640-0160077-45265
JCCQ8-T6R4H-XQ6C9-QJQDF-494DY 有效 XXXXX-640-4344751-45351
JCHQ8-KG6KV-W48VK-PMTFG-76PMB 有效 XXXXX-640-5922773-45436
JCJFJ-GYDFG-869KC-9Y2RQ-HQGBB 有效 XXXXX-641-0038901-45526
JCJFB-8FHGM-BV768-RR8YK-RYYQY 有效 XXXXX-641-0226121-45607
JB83Y-QPFT8-W4FHY-DPKJG-F9CMB 有效 XXXXX-640-1138924-45688
JCDXV-2TDG4-FQW6X-B773Y-D9G7M 有效 XXXXX-640-1817585-45767
JCDM4-G8Y4B-CD7CC-K66BX-RGPMB 有效 XXXXX-640-6022963-45853
JB87Q-T38DR-D2JFH-D7X9R-CFG7M 有效 XXXXX-640-7247573-45927
JCFVR-D9CB2-6QTYX-WPRWC-F8WYB 有效 XXXXX-640-5457275-45015
JCJBY-XYK77-9QG2M-PVH93-JJGBB 有效 XXXXX-640-8539154-45098
JB82M-GVQDP-WBRP9-MPJ89-BWBQY 有效 XXXXX-640-3635495-45179
JCB7W-GH4DW-T8GJ3-HGYYC-2W3HM 有效 XXXXX-640-5939252-45261
JB9XT-BCKXT-RW9H6-4GQQQ-HWRDY 有效 XXXXX-640-8269656-45351
JB8RH-KMG28-FYBMJ-3RWQ9-34G7M 有效 XXXXX-640-5602735-45428
JCG8B-7494M-PQGTK-G9DDJ-9QBQY 有效 XXXXX-640-0697085-45510
JCGD7-H4GPD-DXVHV-GGWJY-B9CMB 有效 XXXXX-640-9040107-45585
JB9V6-GWPTG-X3HHH-K978H-GQRDY 有效 XXXXX-640-5320882-45669
JCG2R-VGMTJ-K3398-HQX78-8D3HM 有效 XXXXX-640-1482355-45752
JCHYM-48GQC-YM62W-PQKRY-GC67M 有效 XXXXX-640-6188237-45840
JCH7P-W7MR3-MG9JV-M7B2F-THJYB 有效 XXXXX-640-1321894-45938
JB9Y6-8VMXR-YWPCX-VHJPK-FV67M 有效 XXXXX-640-7829513-45019
JB7RT-HKKR6-PG43C-HX3CT-6HJYB 有效 XXXXX-640-4595642-45092

参考资料: http://zhidao.baidu.com/question/7718959.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

李先念后代(李先念的子女简介)

李先念和林佳楣共有四个子女,三女一男。长女李劲是和前妻所生。1949年李先念和林佳楣结婚后,又生育了三个孩子,分别是二女儿李紫阳、儿子李平和小女儿李小林。 李紫阳1950年出生,一...

资讯

u11r天才第一步51年前
0110

七夕节的由来(七夕节的由来简短)

七夕节起始于上古,普及于西汉,鼎盛于宋代。七夕节由星宿崇拜衍化而来,为传统意义上的七姐诞,因拜祭“七姐”活动在七月七晩上举行,故名“七夕”。 七夕节既是拜祭七姐的节日,也是爱情的节...

资讯

u511r人工卫星51年前
090

文言文两则(小学六年级下第一课文言文两则求全文翻译)

六年级下册第一课文言文两则翻译: 《学弈》原文: 弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗...

资讯

u680r徐老师51年前
0150

林依晨的电影(林依晨都演过哪些影视作品)

林依晨『戏剧』: 十八岁的约定 紫色角落(客串) 名扬四海(客串) 我的秘密花园 七年级生 我的秘密花园2 爱情合约 恶作剧之吻 天外飞仙 东方茱丽叶 林依晨『电影』: 空手道少女...

百科